Hau-hau!

Voxterier w nocnej ciszy

Szczek radości, czyli wstępniak 2014
– o czym tu i po co…

Witaj!
Hau-hau are you?
 

Skoro jesteś w tych stronach, parę słów o czym tu. Vox Dogs – to multimedialny blog osobnika,
którego strona-wizytówka jest tu: filipprzybylski.pl. Vox Dogs to żywa odnoga tamtej witryny.
Tu znajdziesz wszystko to, co aktualnie kręci się wokół działań FP i artystów, z którymi współpracuje.
I to, czym aktualnie chcę się z Tobą podzielić.

Że nazwa angielska? Nie do końca. Vox – z łaciny “głos”, ale też: dźwięk, ton, brzmienie, słowo, krzyk.
Z jednej strony ma być klasycznie: głos niesie treści, a słowa – skoro istnieją – mają coś przekazywać.
Głos jest megafonem serca, żywym medium, przez które płyną emocje. W epoce automatyzowania wszystkiego, żywy głos ma jeszcze sporo do powiedzenia i wyśpiewania. Dogs – czyli psy. Lubię psy. To wierne, zwykle wytrwałe i emocjonalne zwierzęta. Sam jestem psem, jeśli zaufać wschodniej typologii znaków urodzenia. Angielski jest językiem naszych czasów, nie ma co od tego uciekać, jednocześnie nie robiąc z niego fetysza.
Ma dominować twórcza agresja i radosne merdanie ogonem; wierność frajdzie tworzenia.

Strona voxdogs.pl jest dokumentacją artystycznej współpracy i inspiracji w obrębie rozmaitych form – głosu, muzyki, filmu, tekstu, piosenek, słuchowisk, foto i czego dusza zapragnie. Prezentowany materiał nie ma z założenia celów komercyjnych, to rodzaj studia-forum, na którym dzielę się tym, co aktualnie tworzone.
W kafelkach na stronie głównej znajdziesz aktualności. W zakładkach Audio i Video na stałe umieszczone są pliki do odsłuchu i oglądu. 4 główne zakładki to:

VOX BLOG – czyli aktualności w formie literek i linków.
HOT VOX DOGS – gorący pokarm dla oczu i uszu, i oby – dla duszy; coś powstało i tym się dzielimy:
oglądamy, słuchamy…
HYCEL – czyli wyłapane z sieci.
SMYCZE – tu znajdziecie linki do znajomych, przyjaciół i tych, którym kibicuję, zaś SMYCZE ADMINA,
to adresy pozostałych stron, które prowadzę.

Jeśli chcesz się podzielić uwagami lub pozostawić komentarz, zapraszam do zakładki Kontakt.

PazdrawlaYOU!  /gitarka/
Filip Przybylski / kontakt: fwp@wp.pl / filipprzybylski.pl

Filip Przybylski, gospodarz Voxdogs                 

               IN ENGLEASH, PLEASE:                            

Woof-woof! How are you?  

Since you are here, here are a few words what here is. VOX DOGS is a multimedia blog of a person whose showcase website is here: filipprzybylski.pl. I work as a voice over artist, reader and actor, I write song lyrics, video-clips scripts, occasionally I also sing and play. VOX DOGS is a living branch of my website. Here you can find all what is connected to Filip Przybylski’s activities and other artists cooperating with us. And what currently I would like to share with you.

The voxdogs.pl website documents artistic cooperation of various forms and inspirations: voice, music, film, text, songs, audioplays, photography and whatever soul desires. The material presented here has no commercial purposes, it is a form of forum-studio, where I share what is currently being created. The website is in Polish, as I mostly work in my mother tongue and cooperate with Polish artists. There are exceptions however, (link) and obviously I am awaiting creative propositions. And the English name? Not really. Vox is a Latin word for voice, but also sound, tone, ring, word, scream. It is supposed to be classic: a voice carries meaning and words – since they exist – are supposed to convey something.

Voice is a megaphone of the heart, a living medium through which emotions flow. In the age of automatization of about everything, a living voice has still plenty to say and sing. Dogs… I like them. Dogs are faithful, usually persistent and emotional animals. And since English is the language of our times, there is no point escaping from it (not converting it to a fetish either). Artistic aggression and joyful tail wagging is to dominate; high-fidelity towards the joy of creation.

Right now everything is in Polish, but to give directions here are the details: the tiles on the main page lead to current news – there are some pictures, also moving ones, and this is an international language. In Audio and Video tile there are some permanently placed files to listen or watch. The four main bookmarks are: VOX BLOG – news in the form of letters and links; HOT VOX DOGS – hot food for eyes and ears, and hopefully for the soul, what has been created and what we are sharing: to watch, to listen to; DOGCATCHER – curiosities hunted in the web; LEASHES – here I put links to my friends’ and, acquaintances’ sites and those whom I support, ADMIN’S LEASHES lead to other sites I run.

If you wish to share remarks or leave a comment, go to CONTACT bookmark.

Welcome! /gitarka/
Filip Przybylski / contact: fwp@wp.plfilipprzybylski.pl

Wyszczekany blog multimedialny Filipa Przybylskiego. Skocz też na filipprzybylski.pl i bajchi.pl